با توجه به مهارت و تجربه ای که داریم، شما را تا انتهای مسیر درمانتان همراهی کرده و روند درمان شما را تضمین می نماییم.

The reason for performing proctoscopy

چرا باید پروکتوسکوپی انجام دهیم؟