سینوس پيلونيدال

17/04/2017

لیزر کیست مویی

قبل از پرداختن به درمان کیست مویی با لیزر اشاره کوچکی به تعریف این بیماری میپردازیم. کیست مویی چیست؟ سینوس مویی یا کیست پیلونیدال بیماری شایع […]
تماس بگیرید