شقاق

17/04/2017

شقاق مقعدی یا فیشر مخرج یا آنال

عوامل مستعد کننده بیماریهای نشیمنگاه گذشته از عوامل ارثی و ژنتیکی مهمترین عامل تغییر در نوع دفع مدفوع بصورت یبوست یا اسهال شدید می باشد که […]
تماس بگیرید