مقالات

24/10/2017

سرطان مقعد یا رکتوم

سرطان مقعد در ناحیه مقعد به وجود می آید . مقعد انتهای روده بزرگ است که در هنگام خروج مدفوع به خارج از بدن باز می […]
تماس بگیرید